+84.243.765.5121

10:00 AM - 4:00 PM

QUY CHẾ, QUY ĐỊNH

TRANG CHỦ > Quy chế, quy định

Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-ĐHCN ngày 19/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Chi tiết

Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Quy chế này quy định chung về tổ chức hoạt động đào tạo trình độ đại học bao gồm: Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo; Hình thức và phương thức tổ chức đào tạo; Lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp

Chi tiết

Quyết định bổ sung Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ

Quyết định bổ sung Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ Ban hành tại Quyết định sô 787/QĐ-ĐHCN ngày 09/08/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội

Chi tiết

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chi tiết

Quy chế đào tạo cao đẳng 2017

Quyết định ban hành quy chế đào tạo cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Quy chế này quy định về việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo Cao đẳng theo niên chế áp dụng cho hệ cao đẳng Trường ĐHCN Hà Nội

Chi tiết